96 मराठा कुळ

१) अहिरराव (अहीरराव): - कुळे, रेखा, आडनाव: - आकांतक, अक्रल, आकराळ, अमीर, आमले, आराज, आटोले, आकांत, अधौ, अवघड, अरमाळे, आखर, आदान, एधाटे, एरवे, आकेरे, आडे, अखंडे , अरव, कथले, कर्नाळे, गंगाळे, गुबरे, ढिमे, घोडचधे, घोखले, चर्हाटे, चेरपे, जगघे, जगदूंबरे, जगभांड, जंगले, जंगरे, जुंडे, जुवारे, झाडोकर, तळे, टोळे, डावरे, डाबरे, डोमणे, ढाकणे , पाडवे, पाडपाठे, पडोळे, पन्नासे, बाली, प्रकटात, बलिया, भिलकर, भुसगले, मुमुले, शिरे, शिमरे, हैपकर, दि. (एकूण )

२) आंगरा: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अखातियार, अखिल, अमनकर, अवकाळे, अटकड, आरसूद, आसूड, आखाडे, अंधारे, अंधक, एरखडे, एसाणकर, एथकरे, इथळे, कांकरले, करंडे, कर्नाळे, कडले, गदरलव, गंधर्वा, घोडतले, चंचल, चटपटे, चाबुकस्वार, चटप, जंजाळ, जंजाळ, जानजीरे, जटाधारी, हघणे, जठे, जंगले, जटाभरे, टिपरे, लधे,वाटाणे, सबकाल, सावकाळ, सवाई, सदर, तूमाने, तुषार, त्रिदोषी. (एकूण )

३) आंगन (आंगणे): - वंश: - सूर्य वंश किंवा सोलर कुळ, सिंहासन साम्राज्य: - पलाशिका (कर्नाटक राज्यातील हळसी), सिंहासन, छत (चत्रा), चिन्ह (निशान), घोडा (वारू): - लाल, सूर्य फ्लॅगपोल, कुळ देवी (कुलदैवत) वर: - भवानी, कुळ वस्तु (देवक): - कळंब किंवा केतक, गुरु: - दुर्वास, गोत्र: - कदम, वेद: - रुग्वेद, ममत्र: - वृक्ष गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - आंगन, अलास्पुरे, आवळे, अडसूळ, अस्वाले, आवटे, आगरकर, अंगराखे, उत्तम, उत्पादक, उगल, उऑर्नले, उप्रे, उसणे, उधळ, उधवे, कनोज, कराळे, कलाणे, किंगे, गावूरखेडे, गांधी, गुलाब, घोलप, चट्टे, छत्तीस, चाकाटे, चिचोर, चोटे, जाघणे, जगजल, जानठे, जानचरे, जाधनावाल, बुध, मेहकरे, रणधीर,रणजित, लहाने, वाले, साळवे, तहाणे, तलत, तलघाते, सौरकर. (एकूण )

४) इंगळे (इंगळे): - वंश: - ब्रम्ह वंश, सिंहासन साम्राज्य: - माहिनगर व अयोध्या (उत्तरप्रदेश राज्य), सिंहासन: - पिवळे, छत: - पिवळे. चिन्ह (निशान): - पिवळा, घोडा (वरू): - पिवळा, फ्लॅगपॉलवर हनुमान, कूळ देवता (कुलदैवत): - ब्रम्हानाथ, कुळ वस्तु (देवक): - कमल (कमळांचे फूल), गुरु: - भारद्वाज, गोत्र: - चुल्की, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री कुळ, रेखा, आडनाव: - अगोचर, अरवाड, अटकरे, आळसुरे, अंबरीश, एंजलकर , एंडॅले, इलामकर, ऐन, एडले, एटखडे, ओथांबे, ओरास्कर, कासोरकर, कनिजे, कांबळे, खडसे, गायफेणे, चिकटे, चिंचोके, चिमोटे, चिमटे, चौधरी, चिटीन्स, जगदल, जाबिदारे, जबर, जंगले, टप्पल, तोपकर, दुकरुल, धुमाले, ढेपे, निरंजन, जनप्रवाडे, जनमाखोडे, जन्मापाशे, जपमाले, त्र्यंबके, पोरे, पोटे, मते, मंडलिक, मटखये, रेपे, रेखे, सागणे, हिंगरे. (एकूण )

५) कर्दम, कदम: - वंश: - सूर्य वंश ऊर्फ सौर कुळ, सूर्यवंशी राजा कदम, शहर: - केदार (आधुनिक काळातील अफगनिस्तान देशातील कंधार शहर) दुसरा सिंहासन वनवास (कर्नाटक राज्यातील) तिसरा सिंहासन पल्शिका (कर्नाटक राज्यातील हळसी) चौथाराज्य गोपाट्टन (भारतातील गोवा राज्य), सिंहासन: - लाल, चिन्ह: - लाल, घोडा: लाल केतक किंवा कळंब, गुरू: - दुवश्रुषी, गोत्र: - कदम, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र कुळ, रेखा, आडनाव: - ठाकूर (शिवाजींनी ठाकूर आडनाव कदम यांना दिले), अखंड, आखाडे, आघाटे, अवनाळे, काजले, कावळे, कळंब, काळगे, काळक, कार्ले, कानवा, कल्पद्रूपम, कुवाल, कुलकर्णी, कोल्हे, खडुपे, गगुळ, गाटोडे, घाडे, घोडे, घोरडे, जयजुने, डोईजड, टाकटे, टाकटके, टाकदेवाडे, देवर, धडशिरके, धुकाते, धुत्रे, धुळ, धुडड, नावरे, नुपरे, वडके, घामे, बरेसे, बालेकर बार्बुधे, बिरथ, बॉबसते, बोराटे, बोथेर, भासे, भालेकर, मिसे, मिरास्लागडे, मुंगे, महिपाल, रायगड, वराडे, बनवे, सोगडे, हिरे, नुपुरे, नायरे, बाळ, मुंगाळे, रंगनाकर, गेट. (एकूण ६)

६) काळे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अवसरे, आपसे, अमालदार, आठमांडे, आठवले, आंबोळे, कलाकुन्बी, काळमोरे, काळभैरव, कालसर्प, काळ, कांबळे, कवडे, काजलकर, कुरूप, कुंचमकर, कोतवाल, काळमेघ, काळभोज, काळके, खंडेराव, खानजीरे, दापरे, ताथडे, टेखे, जाबाणे, जांबे, जयंत, जयपट्रे, तेल्हारकर, दाणे, बारसाकडे, बोबडे, भांबरे, रोथे, बडसकर, शित्रे, वेक. (एकूण )

७) काकडे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अमलपुरे, अवतरकर, आपटदार, ओंगळ, ओंगळे, अंगमोडे, कर्जभंजणे, कर्धामरे, काहूरकर, कतेर, करेकर, कावेणे, कण्हेरकर, केळकर, गोरे, जागे, जंगे, जाचे, दिक्कर, डमरे, डहाणे, डलमले, दाहुळे, बावनेर, बादलकर, सायंदे, बीजवडे, बीजगरे, अरंदकर. (एकूण )

८) कोकाटे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अंबोणे, अंबेट, अंबटकर, कार्केट, कडसकर, कर्नाटके, कानफडे, केधे, कैकाडी, कोट्याधीश, कोलसे, कोरणे, कोल्ले, जतमुखाट्यर, जठबंध, जभाडे, जरते, जेठेराव, ढोले, ढगे, बाचल, बोंडे, मांटकर, मेघे, वॉर्न. (एकूण )

९) खंडागळे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अवधिये, अवतार, कोठारी, कोठीवान, काळपांडे, खाडे, खेडकर, खेलकर, खुपशे, खुशामटे, चोपडे, जगदेराई, जटाणे, जाट, जिक्का, जिटखोर, थोंबरे, जिद्दखोर, डहाके डोलेस, दिब्रे, ढोमसोडे, पतंगराव, पुजारी, पाथारकर, पायोळे, पालोटे, पाटकर, पिपळे, बावणे, पाचकोर, बोदडे, मुकुंद, रायपुरे, वाखरे, वाखवाखे, वत्सराज, सोनोने, हेगे. (एकूण ४)

१०) खडतरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - आडकीने, कळमकर, कोहले, केसरकर, खिल्लारे, खरल, खंडार, जिभले, जिनेश्वर, चिंगारे, जुयते, जुगले, ढाके, नाखाते, नमले, नाकस्कर, झुरमणे, झोलणे, झोल, नामलकर, नरार, निस्ताणे, नीलखान, पाहारे, परवान, पिंपळशेंडे, पात्रे, पुरळकर, पायघन, पाचमोहोर, पारस्कर, पहपाल, पाचभाई, पारधी. (एकूण )

११) खैरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - औदुंबर, औरंगपुरे, करकुडे, केटिंग, नाथोळे, करु, खेडुळे, खैरनार, टेक, टापोर, तावळे, डिकले, डावळे, डाखोरे, डाखरे, दिघोळ, दकुले, दिकर, डमरे, झके, धारंगे, जुनावटे, जुन्नरे, जुनावडे, जपाळे, धवस, धंधरे, नाफाडे, नाळे, नेहते, पारखे, बनवीर, बरकड. (एकूण ३)

१२) गव्हाणे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - आळे, आडे, कासार, कमोले, कोंग्रे, खंडोळे, खडकर, गलाराहा, लेगर्माळे, गवळ, जोगे, जोगवेकर, जोटे, जौली, टेकाडे, झडमोडे, जाडेकर, जाबडे, तडाहा, टाकरे, डांग, डिकरे, डावगे, ढाकुळकर, नाभाडे, पावले, पानघाटे, पौळबुधे, पायरे, बागर, वंश्वर. (एकूण )

१३)गुर्जर (गुर्जर): - कुळे, रेखा, आडनाव: - आकरण, आगलावे, काळोकर, कांदेकर, पतंग, कोठारकर, खाकरे, गंगठाडे, गुजराती, खासे, खासेराव, गुर्जर, गुमस्ते, जरके, झल्लार, झिंगटे, झिंजटे, झिगटे , झिरमिरे, डगरे, धफ, दाखोडे, डेंजर, नायकवाड, बाथारवार, बदरारे, बुल्के, बाविस्कर, बोलके, मगरमाक. (एकूण )

१४) गायकवाड (गायकवाड): - राज्य: - अयोध्या, वर्तमान राज्य बडोदा किंवा बडोदा किंवा वडोदरा (गुजराती राज्यात), सिंहासन: - दोन रंग (लाल आणि पांढरा), छत आणि चिन्ह: - पांढरा, चंद्र वर फालगपोले, कुळ देवी: - भवानी, कुळ वस्तु (देवक): - पंचपल्लव (पाच रजा), गुरु: - वशिष्ठ, गोत्र: - कलमुख, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - अचल, अचा, अवधनी, असुरे, अडसुरे, करमत, कानले, कवडे, करझरी, कंंजन, कपालफोडे, कसरे, करकर, कहर, कानडे, कांता, कातले, कान्हे, किरकिरे, किठे, कोडे, खरे, खापडे, गराडे, गडूर, घाडवे, गायके, गाकी, चांद्रे, गवळ, चक्रवर्ती, चक्रपाणी, चक्रवाक, जाजवल्ली, जादूगीर, जाचक, जिरे, जून, झिले, तिवटे, दिघे, डुकरे, धीवर, ढोरे, तळवळे, तगतेले, तगनालेदर, दातेरे, दुर्गा, देवले, धगडा, धगडा धारे, धुंडुपाल, नखरे, नवाटे, ननवर, नागटे, पतैत, पडकर, पडसरे, पावडे, पाडपार, पात्रे, पालकर, शुद्ध, पेंढरे, फडे, बडवे, फाकडपले, बामा, बाणासुर, बेंदर, बेलवडे, घोडके, भडकंबे, भामटे, भाटे, मडकर, मराठे, महाले, मडके, मार्गथ, महालंगे, म्हसिक, वैरकर, मारल, मभले, मोरकर, मासे, मानसे, मरे, म्हातारे, मुरकर, मुळके, माने, मेंगून, मोड, राग, रांगोळे, रांडे, रॉडके, लगड, लांगडे, लोकरे, वैद्य, शंख, शिवणे, शेवडे, संसाळे, सावळे, सारद, सरते, सातग, सपळे, सुर्खे सोनवडे, हजारे, हामे, हमाले, हडके, होके, ढगे, धडक, धनंजय. (एकूण १२)

१५) घाटगे: - सिंहासन साम्राज्य: - अयोध्या (उत्तरप्रदेशात), सिंहासनावर व चिन्ह: - दोन रंग, घोडा: - पांढरा, फ्लॅगपोलवर चंद्र, कुळ देवता: - प्रभाकर, कुळ वस्तु (देवक): - पंचपाल, गुरु: - वशिष्ठ, गोत्र: - कलमुख, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - करंटे, कपाळे, करकरे, कापसे, खराटे, गथोल, गावडे, गाडे, गाडेराव, गोंडे, गोडबोले, घा, जोगी, जोगळे, जानोरकर, टाकसळे, तिडके, दिवेकर, ठिगळे, धारपाल, नासडे, पाटे, बेडे, भोदुरे, मरकळे, मालोडे, माहूरकर, म्हैसाणे, मानकर, बदीर, शेले, शेंडाडे, सांगवी, सगणे, सखले, टांगसाळ.   (एकूण )

१६) चव्हाण: - वंश: - सोमवंश, सोमवंशी राजा चव्हाण, शहर: - मेवाड आणि अवंतेपुरी (राजस्थानी राज्य), सिंहाचा रंग: - पांढरा रंग, छत (छप्पर, छत्री): - पांढरा रंग, चिन्हाचा रंग: - पांढरा रंग, घोडा: - पांढरा रंग, फ्लॅगपोलवर चंद्र, कुळ देवी: - ज्वालामुखी भवानी, कुळ वस्तु (देवक): - वसुंद्री वेल, हलाड, सोने, रुई, किंवा कळंब, गुरु: - वशिष्ठ, गोत्र: - चवन्न, वेद: - रुगवेद, वृक्ष गायती मंत्र। कुळे, रेखा, आडनाव: - आटले, इसापुटे, पाचपुते, कबंध, कानोजिया, करकरे, कसाब, कसपले, काळभर, कापडे, करभारी, केदार, खारखेरे, खरपटे, खारटोपे, खांडेकर, खामकर, खुले, गुंड, धगध, चांदले, ढांगले, ढापले टिटवे, टिबे, तेलगले, टोप्सूल, तबलकर, थोरड, दरे, धाबे, दलपटे, डूसिंग, देवेगे, धाडम, धोपटे, पार्थे, परवरकर, फाळके, फागे, बाचे, वारगे, भंडारे, भायकर, भालसिंह, भोवर, भोयर, भोरदार, रानडीवे, लँगठे, लोटणकर, वडकर, सिनाब, हवेले, धिपुले, टाकवे, दगडे, डांगळे, डेटा, धाडपडे, धाडोटे, ढेकरे. (एकूण )

१७) चालुक्य (चाळके): - सिंहासन साम्राज्य: - बदामी (कर्नाटक राज्यात) आणि कल्याण, चिन्ह, छत, घोडा आणि सिंहासनाचा रंग: - ढवळे, झेंडावर गणपती, कुळ देवता: - खंडेराव, कुळ वस्तु (देवक): - उंबर किंवा शंख, गुरु: - दलभ्यरुसी, गोत्र: - चालुक्य, मंत्र: - गायत्री मंत्र कुळ, रेखा, आडनाव: -अनंग, आदित्य, अंतलकर, खांबळे, खंदारे, खंडाणे, गुजारे, चुले, चुळकी, चुडामणी, चौरे, चौरंगे, चौबे, जावळे, जगल, दुबल, ढिस्ले, डगणे, निलवर्णा, बंगाल, बाबर, बेंडाळे, भदाणे, भवर, नगराध्यक्ष, रणवरे, वाकका, लीगर, वझे, शाकसवंत, सांचोले, शेकवंत, सोनवटे, सोकावडे, थेचे, थेपे, ठोकले, डांबरे, ढमाले, धाळपे, ढाबे, तगे, तगरे, दधाटे, दशकांत, धनसाळे, धनंधे, नागे, नाळे, नाभे, नटके, नानवटे, नावडे, नवाडे, पडले, पाटकरे, पाटकुरे, प्रभावे, बखडे, बगळे, बँडसोडे, भंगसाळ, भरतखंडे, वडसकर, शालोतरे. (एकूण )

१८) जगताप: - वंश किंवा कुळ: - सोमवंश किंवा चंद्र कुळ, सोमवंशी राजा वसुसेन, शहर (नगर): - भृतपूर (भारतातील हरयाणा राज्यातील भरतपूर), चिन्ह, घोडा, सिंहासन, छत: - ढवळे, गणपती गणपती (कुलदैवत): - खंडेराव, कुळ ऑब्जेक्ट (देवक): - उंबर, पिंपळ किंवा कळंब, गुरू: - दलाभ्यरूक्षी, मंत्र: - गायत्री मंत्र कुळ, रेखा, आडनाव: - आवटे, अमरे, एटपे, काबरे, काठेधर, काशिंदे, कुमरे, कोरडे, कोरकर, खंबीर, खंबरकर , गाडेकर, चपराखे, जकाटे, जगजहीर, जगदीश, जगमित्रा, झांगडे, ढले, ढसाळ, तॅम, डिसरात, दुख, दुर्जर, डोम्बे, डोंगरवाटे, दुबळे, देवबडले, ढोलप, नागड, निमसे, पठाण, पाथार, पाडेकर, पडघरे, पाडे, पाडवे, बावळे, वhate्हाटे, येवले, रानसिंग, बाईड, वाळुंज, बायले, वाझे, विसाले, सांगे, सभागृह, सगळे, सुरकर, धेंडे, नावे, नवलखे, नागशुले, बाली, बहतरे, शामकर्ण. (एकूण ५)

१९) जगदाळे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - आघाडे, कावस, कारस्कर, करिंदे, कवळकर, किरित, कीरदत्त, कोचरेकर, खरे, खारकर, खरातकर, गोडबोले, जंगम, जांगी, जंजाळ, डहागे, डोलहरे, डेंकटे, डोळेकर, नरखेडे, वानकसे, बांबळ, मिरासे, बलकर, ताजले, तातगे, तडगे, धोधाणी, नागडे, पडळ, पंत, पाटवडे, पराग, बुरंगे, भटाले, विखे, विदेही, विधूर. (एकूण )

२०) जगधाणे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अर्णव, अवचित्राओ, आचार्य, करणकर, कलचुरी, किटुकले, किल्दार, किलोर, कोरपे, कोयते, कोलटकर, खडणकर, खिराड, गजरे, जगमाक, जगधन, झेंझुर्डे, दांबरकर, बघेल, बाजरे, बाळस्कर, भाकरे, बघेल, तडफडे, तन्री. (एकूण )

२१) यादव, जाधव (६ शिर्के, ५ टोंबार, १ यादव एकत्र एकूण १२ यादव उर्फ यादव): - गुरु: - कौंडन्या, कुळ देवी (कुलदैवत): - जोगेश्वरी, शहर (नगर): - मथुरापट्टणम (गुजरातमधील मथुरा), द्वारवाटी, देवगिरी (महाराष्ट्र राज्यातील दौलताबाद), वरंगूल (आंध्रप्रदेशातील वरणगल?), मंत्र: - पाच अक्षरे मंत्र, छत: - पिवळा, चिन्ह (निशान): - पिवळा, सिंहासन: - पिवळा, घोडा: - पिवळा, चंद्र फ्लॅगपोलवर, देवक : - उंबर वृक्ष, वेद: - रुग्वेद, गोत्र: - धामपाल कुळ, रेखा, आडनाव: - अमृते, अंजिर, अधोक, अप्राधे, आवारे, आभारे, उपाध्याय, उद्रे, उघाडे, कबडे, कडलग, कर्पटे, कवठेके, कापोत, काळवार, कांबळेकर, काटवटे, कानफाते, कामते, कुकसे, कुकूर, कुरुवंशी, कोकरे, कौरव, खराळे, खरसाणे, खरताडे, खडांग, खंबाटे, खानझोडे, खडवड, खोबरे, गरुड, गिरजे, गुजवडे, गोबरे, घरत, घाग, घोगले, घोणे, चांदले, चटक, चिकितकमक, चंदीप, चिंचोटे, चिसे, चिट्टे, चिंचल, चिंचोले, चेतदीप, जसवंत, जगपाल, जांब, जांबुवंत, जामदार, जालंधर, जालिंधरे, जरे, जोगल, टिळक, थुंगे, डावळी, ढवळकर, धांबे, ढोले, तनपुरे, तगडे, तापे, तपोवणे, तळवनेकर, तावटे, तुपे, तुर्ंगे, थत्ते, डार्फले, डारणे, दाळू, ढिघाटे, दिवे, दिवेसे, दिडमाडे, दुनेकर, द्विणेकर, देवरव, देवदल, देसाई, धरात, धंपळ, धुंड, धुमक, धुरंधर, धोंडसे, नंद, नबुद्धे, नानवटे, नागले, निर्मरे, प्रमडे, परवड, प्रभु, पहाराव, पटेल, पटवलेकर, पाईल, पिलुंज, पुधले, पुंडरी, पुरोहित, फणिराम, बलवंत, बलवतर, बहाद्दार, बल्लाळ, बासीकर, बळीभद्र, बळीराज, बारटक्के, बाल्हेरकर, बुटे, बुगुल, बेंकर, बोटाले, बोथेर, बोटधरे, बोगणे, भटणे, भानसे, भिंगारकर, भुतकर, भोंगटे, मखमले, मुरदे माधवमान, घोरपडे, मुथबल, मुकुल, मुळगावकर, मोथे, मोहरे, यम्यक्ष, यशवंत, यादव, यागीट, योगळे, रजणे, वांगल, वारहाटे, वाधळे, वातोड, वटडकर, विझरे, शेवते, ससे, सावद, साथम, सांगडे, सरबर एलियास सरगोर, सुर्ते, सुहसेन, सोनताक्के, सेनापती, हैग्रीव, हंगे, हंगे. (एकूण १६)

२२) ठाकूर, ठाकूर: - कुळे, रेखा, आडनाव: - करहल, खारोडे, गाडगे, गाडगीळ, गोरे, गोपाळ, गोलंदज, ठाकरे, डाक (डक), देगे, डोखे, डांगे, ढाले, ढोकतीर्थ, डहे, ढाकरे, बारी, बुरुड , वरणकर, वर्धे, वर्धाणे, वारारकर, समर्थ, धुमावळे, धुमटे, धुक्ते, मेकर, मांडलोई, सतरंज. (एकूण )

२३) ढमाले: - वंश: - ब्रम्ह वंश ऊर्फ यदु वंश उर्फ हरी वंश, राज्य: - द्वारकापट्टन, सिंहासन: - लाल रंग, छत: - लाल रंग, चिन्ह (निशान): - लाल रंग, घोडा: - लाल रंग, झेंडावरील रुद्र , कुळ देवता (कुलदैवत): - विष्णू नारायण, कुळ वस्तु (देवक): - कदंब, गुरु: - मुंजलंमुनी, गोत्र: - चांदले, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. रेखा, कुळे: - अजमाते, आळे, उचले, उंब्रडे, कठोरे, करोडीकर, खगोल, खंडाल, खरणे, खडग, खिलते, गनीम, गेणे, गंधे, गंडे, चंद्रबाल, चितोड, चोखड, जावरे, जासूद, ढाके, तळेकर, दंडले, दंडले, दलीम, नावरे, निगेधे, पाखरे, बक्ते, बाकेकर, बापगरे, बुर्भे, भानवेल, यावले, देवले, लांडे, वाकेट, वाळडकर, वासंद, शिरगडकर, हिरपे, बकरे. (एकूण ४)

२४) धामधेरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अघोर, अजातशत्र आधार, किर्वंत, किर्लो, किर्कीटे, किर्मीरे, खमणकर, खेडेकर, खेसेपे, गायधने, गरडी, गरुड, धामधेरे, धुमणे, ढेंगले, ढेले, ढोंगले, ढोलम , दिधाडे, दिमाखे, बागडे, बंगायडे, बुरघाटे, वानरे, वारपडे, वटे, वटवटे, वंदे-वटारकर, विशाल, वारवंते. (एकूण ३४)

२५) ढवळे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - उमराव, करळकर, कपुल, कसले, काळेभार, कुचले, कुचे, कुचर, गांडगळे, ढवळे, ढोलसोमडे, तलवारे, डालणे, दवंडे, दफेदार, डेमोटे, बुरंगे, लाडके, लवले, कपूर, लकुडकर, लहाने, लेबरे, निंबे, लिक्टे, लुंगे, लेकुरवाले लेडे, शिंग, लुबरे, लुले, शिंगे, बुले. (एकूण )

२६) ढेकले: - कुळे, रेखा, आडनाव: - कटवणे, काको, काटवडे, कांबळे, कीर्तने, कृतंत, किल्लोल, कुठे, कुबडे, गिडे, ढोल, ढेकले, टवारे, ताते, तारू, तुपकरी तेतु, बुलबुटल, साप, सॉडगीर, मॅड , हॉजियर. (एकूण )

२७) ढोणे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - कायपते, काजे, कुर्मावंशी, कुलदीपक, कौमरी, कुहटे, कुशवंशी, कुथ, कुशेर, गिलोरकर, ढोंगळे, तहरल, तळमले, तिमाने, बुकामे, सोनवते, मडवी, महाते. (एकूण )

२८) तायडे, तावडे: - वंश: - सोमवंश, गुरू: - विश्वामित्र, वंश देवी: - जोगेश्वरी, सिंहासन: - इंदोर (मध्यप्रदेश राज्य), सिंहाचा रंग धवला, चिन्ह ढवळ, घोडा: - धवला, गायती मंत्र, गोत्र: - चव्हाण कुळे , रेखा, आडनाव: - अतुलबाली, उपसे, उरकुड, किटकिटे, कोम्बे, लुसकेस, गॅरेट, सूर्य, गारेख, गोटे, चंदेल, चंदेरिया, चंद्रकांत चमचामे, चंद्रबल, चंदनन, चारफकल, चिरफुले, जगभान, जगदाळे, लॉल, जिबे, जीतकर, जांबुक, जनमादग्नी, जिंद, तनबाडे, टिळक, तनबातेकर, तर्फे, तांत्रे, तुगारे, टेलिंग, तुपाणे, दिवाणे, देवरई, धुमाते, नामजडे, नागदेव, नागटीरेक, निम बरडे, मंडेसर, मुरमुरे, लोटे, मृगवाहन, वाघे, वाडले, वडाडे, साठे, सांगल, सोसाटे, हवेले, लोभे, वीरकर. (एकूण ५)

२९) टोंवर, तुवार: - वंश: - सूर्यवंश किंवा सौर कुळ, सिंहासन साम्राज्य: - कर्नाटक (दक्षिण भारतातील कर्नाटक राज्य), सिंहासन: - हिरवे, छत आणि चिन्ह: - हिरवा, घोडा: - पिवळा, हनुमान ध्वजपात्र, कुळ देवी ( कुलदैवत): - जोगेश्वरी, देवक (कुळ वस्तु): - उंबर (एक प्रकारचा वृक्ष), गुरु: - पार्शर, गोत्र: - निकम, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र कुळ, रेखा, आडनाव: -कुकडे, कुलत, कुक्ते, केणे, केचे, केदारणे, गुंजवटे, घुंभर, तरटे, तावर, तामटे, तांगडे, तिघारकर, तुरुडकर, तिरोले, तिन्मोडे, तुळणकर, तुरवे, तेलखेडे, बुराडे, मिराटकर, मालपावर. (एकूण )

३०) तेजे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - कुट्टरमारे, कुरमुरे, कुरकुरे, खापणे, खानविलकर, गव्हार, गरपाल, तुप्त, गंगनाईक. (एकूण )

३१) थोरात: - कुळे, रेखा, आडनाव: - कुवाडी, कुरमाप, कुमार, कुलवान, कोरे, कुलीन, खंडोकर, गुहल, धामईला, घोरपडे, तामखेडे, ताठे, तिवक्ष्येकर. (एकूण )

३२) थोटे: - कुळे, रेखा, आडणा: - कुसुंबकके, कोडे, खोंड, गायगोल, गुडवे, चिरकले, चिरफळ, जलगुज, जिजकर, ढाकरे, घाटगे, नरख्वा, नायक, पुसडकर, पीट, पेठे, दिडे, लक्षात ठेवा. (एकूण २२)

३३) दरबरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अरविंद, अरेराव, उगले, उतान, कोंडे, कोडपे, गुलधे, झेंडे, टिकवडे, तिरुखे, टाटोडे, तळे, तांबखे, टाकपिरे. (एकूण )

३४) दळवी: - कुळे, रेखा, आडनाव: - उल्हे, उत्तरखेडे, उमाल, कलाम, कोंडे, डोंगरे, खांड, झोडे, तराये, ताले, ताकोड, ताजने, तिजारे, थोपटे, डामे, धांडे, निकट, नंदोरकर, यदाखे, भंगाळे, भर, सकले, मोळकर, रहाट, सातारकर. (एकूण )

३५) दाभाडे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - उमली, उभेकर, सश्रेट, खचणे, गुवडे, तरहंडे, तारके, तावडे, फेंगडे, बडे, राओणिकम, धुळप, झांजे, फरफटे, पेंदर. (एकूण )

३६) धमरराज: - वंश: - ब्रम्ह वंश ऊर्फ यदु वंश उर्फ हरी वंश, ब्रम्ह वंशी राजा धर्मराजा, शहर: - कालपी, सिंहासन: - लाल रंग, छत: - लाल रंग, घोडा: लाल देव (कुलदैवत): - महादेव, कुळ वस्तु: - पाच पाने (वड, पिंपळ, हरियाली, अष्टा, जांभूळ), गुरु: - अंगिरारूशी, गोत्र: - धमरराज, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - उमक, उन्हाळे, ओगले, कोवळे, गुभेणे, तरटे, तरंगे, तीतेरमारे, तायबोटे, फिरणके, भट्टा, रडके, राचोर, राष्ट्रकूट, लॉवंशी, सच्चन, सिंगगौर, सुलंक, सुरण. (एकूण )

३७) देवकांते: - कुळे, रेखा, आडनाव: - उदाडे, उडखडे, कोलते, कोलापार, गुबे, गेडाम, ढगडे, ताबेले, थोर, दंडडे, दहीभाजणे, डांबळे, दियाकर, मुगुचावन. (एकूण )

३८) धायबर: - कुळे, रेखा, आडनाव: - उभाडे, उजागर, खापटे, खिलारे, गुलंडेडे, टाकटोडे. (एकूण )

३९) धुमाळ: - सिंहासन साम्राज्य: - नाशिक (महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक) आणि विजयदुर्ग, चिन्ह, छत घोडा सिंहासनाचा रंग: - लाल, झेंडावर सूर्य, कुळ देवी: - भवई, कुळ वस्तु (देवक): - हलद किंवा केटक, गुरू : - दुर्वास, गोत्र: - कदम, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - गुरखे, गुरू, गुरखे, गेटे, जालंधर, जळगुंज, जापेडकर, धुळे, धुरे, टागणे, बोरावले, मल्चिमने, वेशे, वेखंडे. (एकूण )

४०) नालवडे (नाल): - सिंहासन साम्राज्य: - प्रभालखंड (गुजराथ मध्ये ??), चिन्ह, सिंहासन, छत: - हिरवा रंग, घोडा: - लाल, झेंडावर रुद्र, कुळ देवता: - ज्योतिर्लिंग, कुळ वस्तु (देवक): - नागचफा, गुरु: - दुर्वसृषि, गोत्र: - अनंग, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - उलगे, उबराळे, गेडे, चत्रे, चन्ने, पार्ले, धाडशीरकर, ढवळकर, नालगे, नलावडे, नळवडे, पारधे, बनसोडे, बंडले, माळव, मावळे, रखडे, जरामडे, बडखले, वाचके. (एकूण )

४१) नलिंधरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अर्बत, गाधे, गोर्ले, गोचीडे, गोल्हार, भिवे, ढोसे, बडले, बोरेकर, भारंबे, भीषणहरे, रुड, महालाहा, मानखेरे, मोरखेडे, मोडक, मोर्से, येलेकर, येकले, रेकड, रावणकर, रक्स अलिस रक्षक, सरप. (एकूण )

४२) निकम: - वंश, कुळ: - सूर्य वंश किंवा सोलर कुळ, सूर्यवंशी राजा निकम, शहर (नगर): - क्रनाटक (दक्षिण भारतातील कर्नाटक राज्य), सिंहासन, छत, चिन्ह: - हिरवा रंग, घोडा: - पिवळा, हनुमान चालू फ्लॅगपोल, कुळ देवी (कुलदैवत): - जोगेश्वरी, कुळ वस्तु (देवक): - उंबर, वेलू, रुद्राक्ष सोन्याची किंवा कांद्याची साखळी, गुरु: - पार्शर, गोत्र: - निकम, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - औताडे, कणकले, कंक, कंकनारायण, काळोखे, कलाळे, कुंभ, खलाटे, गँग, गेल, गजमल, गुणे, गुधे, गोंक, चावडे, चिंगे, चिमणे, जळे, जिवनिक, डोंगरे, तटक, टेक, टिंबळे, त्र्यंबके, दंकणे, दांडगे, पुबळे, धारते, ध्रगडे, धवरे, धामडे, धापसे, धारसो, नरखांब, नौधरे, पर्वतराव, पिंपळकरड, बनकर, बडे, बर्गे, बारकर, बावनकर, कुदारे, भोजने मसाके, मातरमक, रक्ते, रंध्वेन, वानार, सराटे, सामके, सावळे, साबळे, सारक, हव्हिलहंडय, हक्णे, नवरसे, नवरत्ने, निकडे, निकवे. (एकूण )

४३) निसाळ: - कुळे, रेखा, आडनाव: - गोटमले, गोमासे, गोंकरे, देवरंग, निहाल, मालवार, येमडे, रघुशे, रघुवंश, रखमाळ, राजूरकर, रायुद्ध, राजूस्कर, राजणकर. (एकूण )

४४) पवार: - सोमवंशी राजा पवार, सिंहासन: - धारानगर (मध्यप्रदेश धार शहर), सिंहासनाचा रंग लाल, छत (चत्रा): लाल : - तलवारीची धार किंवा कळंब, गुरु: - वसिष्ठ, गोत्र: - पवार, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री.

कुळे, रेखा, आडनाव: -

अ)  आंबोटे, उबाडे, ओधे, कानसे, कलास्कर, काळगे, कोडगे, कोढे, कौस्तुबे, खारनार, घुगरे, चांदणे, जयदाळे, आमडेकर, दुंढरे, डालपे, दुखंडे, दुर्वे, ढवळे, धारराव, नलकंडे, निंबाळकर --- हे आहेत. वशिष्ठ गोत्री, गोत्र प्रमार.

ब) परमार, पाट्या, मांडभवार, बने, बँड, बांगडे, भालघडे, बागमोडे, बोधे, भायल, भुजबळ, भुसरे, माले, मधे, मरमारे, मालवडे, येंडे, रोकडे, लांडगे, योगेश्वर, योजना, वाघचौरे, बागजे विश्वासराव सिंधील, खाजेदार. (एकूण 49) (माझा समावेश दुधाने)

४५) प्रतिहार, परिहार: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अच्युत.एंडो, गोहमारे, गोंद्रे, दगडगड, निवल, पवित्रकर, मातमपुरे, ममटकर, रासेमार, रायकर, राखोंडे. (एकूण )

४६) पानसरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - आयछित, अरविंद, एडले, डालवे, दाभाणे, दापूरकर, राहुडकर, रंगणकर, राजपूत. (एकूण )

४७) पांढरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - पाटोळे, घाटे, घुमरे, धापपुते, नागवडे, नंदुरकर, नागमोडे, माटेकर, निशान, निमखेले, पाहोकर, पांडे, पाखंडे, पार्टे, पाटकर, पाटेखेडे, पांडेकर, रहाटे, रणदिवे, राणे. (एकूण २१)

४८) पाथरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - खडके, घाडके, घरड, घ्याहार, घुले, नरके, नरकडे, नाकाडे, नाझीरकर, नांद्रे, नागे, नाथ, नादिर, निकलांक, निचित, निखाडे, पाखरे, बेलोकार, माई, रायराव, रसम, हिंगणे. (एकूण )

४९) पालवे, प्लॉव: - कुळे, रेखा, आडनाव: - खळे, खुगकर, घुटे, घुलक्ष, घोगरे, घोटेकर, ठुबे, ठोकणे, डेल, नाईल, प्रधान, पिंजारी, पुघाती, लॉडे, लांडे, लावे, लिंड, लुहूब, सारा, सरलाडकर, सरदेशमुख, सरदेसाई, सांभोर, समलेंडे, सिदोरे, सुरोशे, सुतार, सुमरे, समीटे, सभाशूर. (एकूण )

५०) पालंध: - कुळे, रेखा, आडनाव: - उंबरकर, उदापुरे, खुजे, खोरगडे, खल्लेरे, खोत, गावड, ढोकेल, घोरपडे, ठोकळ, बागरे, भाले, मरावगडे, लिथरे, लाखे, लंबगड, लाघावे, लेले, ललये, वासरके, वायहरे, सिरसकर, सटाणे, साबडे, सुंदरकर, सुर्ते, सोर, सुसाडकर, सरोदे, सयाद, सरनाईक, सावरकर, साबणे, सुजे, समळे, साकरे, सावरे, सेकापुरे, सोद्रे, सतेज, सतेले. (एकूण )

५१) पिंगळे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - खापरे, खेडे, खवंड, गवाणकर, ढोंगडे, ढोंगे, धामे, पिंगळे, लासूरकर, वैरकर, साडे, सांचरे, सावळ, साकुडे, सावे, साखरपांडे, साखरकर, सरोकार, सिकरे, सुके, सुरेस, सुकोस्क, सेनगोकर, झटके, नितांबे, निठाळे, निर्मल. (एकूण )

५२) पिसाळ: - कुळे, रेखा, आडनाव: - खळके, खेकडे, गरड, रावरे, घोडमारे, घोड्टोंडे, घोडमोडे, घोडेल, ठोकणे, भिंगे, भोरकड, मैंद, लकडे, राजोरकर, लाटवे, लिपसे, लिखिरकर, म्हेप्से, वडल, वानचर, सकचर, संग्राममे, सच्चिटे, सर्जेराव, सदाफळ, समगौर, सावकर, सायरे, सिरपेलकर, सिंगणे, सुळे, सुपेकर, सुभेदार, सुरपाल, सुरेरकर, झटपडे, निवेदक, नीले, सुष्टे. (एकूण )

५३) फडतरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - खोंडे, खोडे, गव्हाणकर, गदाम, गंडकाते, गारमोले, गीते, गिनार, गोल्हार, चमिथनिहा, नारिंगे, पडुल, पखले, पठारे, फडतरे, फडणीस, वाघोल, भार्के, भेड, भेड, भोलणे, भासकश्यात्री, लभडे, लिखे, व्हेबले, वाघोळे, शिवतारे, शिंगोडे, शिंगाडे, शेलार, झडपे, झरे. (एकूण )

५४) फाळके: - कुळे, रेखा, आडनाव: - खोखले, खोडके, चाणोरकर, चाक, तालोळे, नाखले, पाडणेपटांगे, पलसुडकर, फाळके, बुजु्रक, बंडूक, भटकर, भादोलकर, भाऊसे, भोकसे, मारल, रोथे, राखवीये, रिंगणे, राठी, रोडे, रेणके, वासेकर, पांढरे, शिरसाठ, तिळस्कर, शिवणकर, शिलेदार, शिरास्तेदार. (एकूण )

५५) फखडे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - गिरसावले, चकोल, चावरे, चांदेकर, चव्हाट, चोरे, चोरले, तारकले, नरकाळे, निळक, पडडे, पाहनते, पंचधारे, बेनाळे, बुधे, भंगे, भरणे, भडंगे, भोसकर, मानवर, लाखवे, वेखले, वडवड, बागमोडे, शिंगोकर, शिंगारे, शिंगणे, शेटे, शेजल, टाकमोडे, तांडेले, तापटे, तारके. (एकूण )

५६) फाटक: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अंबाडे, आंधोरकर, काटे, कोलखाडे, खोटे, गिरकर, गोंदोल, गुरसाळ, गोंधळी, पर्वतकर, धापटे, धामोर, घारे, चांगोले, चाफळे, चांभरे, चोरघे, चोखले, ढवळी ढोमे, तुरुक, नारजे, नामोरे, नागपुरे, नागवडे, नाठे, निंबोरकर, निकसे, पारहार, परिमल, पगृत, फाटक, बघटे, भक्ते, भडंग, मते, मदंधे, माथाकर, मिसकणे, राडके, रायगड, लगड, लाहूल, लिडर, लेवडे, वंदले, वरेकर, वटकर, व्यादाडे, व्याटकर, वडाडे, वढोणकर, वडोदकर, वरंग, सरोदे, शंकर, सांगुळधे, सिंबरे. (एकूण )

५७) बागवे: - सिंहासन: - धारानगर (मध्यप्रदेश राज्यात, धार शहरात), सिंहासनाचा रंग: - लाल, छत रंग: - लाल, चिन्ह रंग: - लाल, घोडा (वारू): - लाल, फ्लॅगपॉलवर चंद्र, कुळ देवता (कुलदैवत) ): - भैरव, कुळ वस्तु (देवक): - तलवार किंवा पाच पानांची धार, गुरु: - वसिष्ठ, गोत्र: - पवार, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री रेखा, कुळ: - अमीर, अरीव, आंबेकर, इंगल, कर्बे, कानोर्ते, काश्मीरकर, खानदार, गरुडमाने, गब्रू, गरुड, गावधाल, गिहिले, चित्रवाधे, चित्रगुप्त, चिपडे, चिपटे, जपे, जनमंध, झापाते, जामदंडे, धोंगीरा, तिखाते, जामखिंड धनुर्धर, धनेश्वर, धामाळ, धामपाल, धामधर, धांडे, धायबर, नहाणे, नरिंगे, नायडू, निस्ताने, नेरपगर, परब, प्रभु, पसुबळ, पांडव, प्रेमेड, बर्वे, बंडगे, महिवार, मोकाशे, वाळूंज, शेषवंश, वसिंदकर. (एकूण )

५८) बाग्राव: - कुळे, रेखा, आडनाव: - कलाटे, कैलासे, गावसे, गजरे, गजपाल, गजानन, गजबळ, गणेश, गंगाधरे, गलमाने, राजहंस, चित्रे, चित्री, चित्रकार, चितळकर, नरवडे, पारडकर, पाथली, पाल, पटे, पल्ले, पिंडूरकर, बेले, बोके, बेसरे, बोचरे, वालशिंग, वागुल्डे, वान्याडे, वरोकार, वंदे, विदल, विध्याटे, शिरखरे, शितार, विद्याने. (एकूण )

५९) बांदे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - गफ्ताणे, गव्हार, चिखले, चिल्खाटे, चिवट, नकटे, नागाळे, नागमोटे, निर्मल, निमकर, निलजे, पनेस, पहोकर, पोखरकर, बास्कर, बाकले, बेलसरे, बोकडे, बांबडले, महालंग, वास्कर, वाकळे, शिनगारे, शिराक, शेंद्रे, पांचा, पिंपळे, पोहकर. (एकूण )

६०) बाबर: - कुळे, रेखा, आडनाव: - घाठोडे, चिंचपुरे, चिंचधार, चिंचलकेरे, चिंचुलकर, चिरंजीव, चिरायू, धामोडे, धोबे, नरे, नत्रृके, नवावडे, निकुंब, निदर, निकेशे, निजरुपे, पाटण, पागल, पेगुन पोटे, बार्बुद्धे, बाबर, बोरकुटे, बोचे, बोधेकर, महालका, मंडेसुर, रावतकर, वाळूवे, वेझोंडे, सेलकर, पोतनिस, पोशिंदे. (एकूण )

६१) भागवत: - कुळे, रेखा, आडनाव: - चुनाडे, चुगले, चुंखाडे, चत्रे, चित्तेपी, जगनाडे, जगकर, जनक, जनार्दन, जलित, जामदार, जयसावर, देवतळे, धारणकर, ढाबे, धात्रेकर, धुळधार, धुळसे, धोंडले, पोवार, फाजीते, बरवट, बक्षी, बरूळकर, बोधले, भांगे, मदन, माहोकर, वरुळकर, सुबोधले, भांगे, महोकर, वरुलकरसुन्पेकर, हूड, हिरादेवी, होळगे, होवळकर, क्षत्रे, ज्ञानेत्रे, ध्यानदेव, ध्यानदेव. (एकूण )

६२) भोसले, भोसले (शिसोड): - वंश: - ब्रम्हा, मुख्य सिंहासन साम्राज्य: - मैनावाती, सिंहासनाचा रंग: - भागवा (केशरी, नारंगी, पिवळा-केशरी), छत रंग: - भागवा, चिन्ह (निशान) रंग: - भागवा, घोडा: - भगवा, झेंडावरील रुद्र, कुळ देवी: - जगदंबा भावानी, कुळ वस्तु (देवक): - पाच पाने, गुरु: - शंखकायन, गोत्र: - डोरीक, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री कुळ, रेखा, आडनाव : - अवतार, उबाळे, आधारले, कच्छावाह, काळसे, कडू, घोरपडे, चावले, देवस्कर, धोरणे, नाकाशे, पवळे, पोल्हार, फाळे, बनसोडे, बधे, बोर्डे, मटाले, महाजन.रानबागुल, इव, लोखंडे, विधी, विरध, शिसोद सावंत, भोसले, हिवराळे, सरुपये. (एकूण )

६३) भवरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - गुरव, गोडकाळे, गोलाईट, गेडकर, जमींदर, जाबाडे, जाचड, जावळे, ज्योतिशी, वीरभावा, पोहे, पोचा, कर्तोडे, बॉडी, भोंवारे, मसूरकर, म्हसागर, वीरभव, शकल, शूर्सेन, हिसे,होल, होरे, ध्यानकोर (एकूण २)

६४) भोगले: - सिंहासन साम्राज्य: - बागलकोट, सिंहासन, चिन्ह, छत, घोडा: - भागवा (संत्रा-पिवळा किंवा केशर, हिनू धर्म ध्वज रंग), फ्लॅगपोलवरील रुद्र, कुळ देवता (कुलदैवत): - महादेव, कुळ वस्तु (देवक) : - पंचपल्लव, गुरु: - कौशिकृशे, गोत्र: - डोरीक, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र कुळ, रेखा, आडनाव: - घाबरे, गीवतोडे, जोंधळे, गीरितकर, देरकर, धाडे, धात्रक, ढबाळ, ढिडे, धरत, धोत्रे, धोटे, फाळके, बहुरुपे, बचेटे, भाटे, बोहस्कर, मंगळे, म्हस्के, विरळ, हिंगे, हेप्टे, हेमंत, होटके, होनडे, हैबत, तापकीरी, तपस्वी, तापसे, पेक, पन. (एकूण २)

६५) भोईटे (भोईटे): - सिंहासन साम्राज्य: - जयसज्जिर (राजस्थानी जैसलमेर), सिंहासन, चिन्ह, छत, घोडा: - भागवा (संत्रा-पिवळा किंवा केशर किंवा हिनु धर्म ध्वज रंग), फ्लॅगपॉलवरील रुद्र, कुळ देवता (कुलदैवत) : - महादेव, कुळ वस्तु (देवक): - पंचपल्लव, गुरु: - कौशिकृषि, गोत्र: - डोरीक, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र कुळ, रेखा, आडनाव: - जोगदंडमणे, बागमारे, बंगाले, भट्टी, भडुर्गे, भापकर, महाला, माचाळे, महाले, माहोरे, मटोंजे, मेथाखर, माईडे, यमदाद, यमदाहे, यावकर, येरणे, येवले, रुम्ने, रुन्घे, लोळे, विल्हले, विलाप, शबरे, शिर्के शिरसाठ, शिरसाट, सैरवार, हिवसे, हिवरकर, हुनमान्या, हेंद्रे, हेल्बे, हेलावडे, रुचे, रुद्र. (एकूण ३७)

६६) मधुरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - गुजरकर, देवधागळे, फर्कधे, बसोडे, बडारे, बहाकर, बोंदारे, मधुकर, मस्कर, मरुडकर, मते, मोकाशी, मैदकर, येरमुले, रेवडे, लोढे, बिगवले, शैलेधर, हुले, हेमके. (एकूण २१)

६७) मालपे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - झताळे, ढळके, ढाते, झापरे, देवतरे, फाटरे, बदारे, बालाक, बद्री, बोपके, मोकोटे, भेटे, मोरभ, मोरंडे, रेगुडे, राग, लोहे, लोणकर, बखरे, विराज, शतपाल, शिरगौर, हुताके, हुरसाड, हुपाटे. (एकूण २६)

६८) माने: - सिंहासन साम्राज्य: - मंडेसर आणि द्वारका (गुजराथ राज्यात), सिंहासन, चिन्ह, घोडा, छत: - लाल रंग, फ्लॅगपोल वर रुद्र, कुळ देवी: - भवानी आणि कांदेराव, कुळ वस्तु (देवक): - एगेलची विंग किंवा गरुडवेल, गुरू: - ग्रेग्य रुशी, गोत्र: - चांदले, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - अनंत, अचाते, कवडे, गुढाणे, गोहोकर, चांदवेलियर, चुटे, चुमके, चराडे, तेरोकर, देवमाने, दुद्रेर, धनवडरी, नाणेकर, पावले, फर्पटे, फाटकल, बर्डे, बडखळ, बोरगे, माने, माळेकर, मढरे, मेढे, मोंड, राजमनी, रेखा, रोहनकर, लाडे, लोकेगावकर, लिवसकर, हिंगणकर, धनवंतार, धनपिशाचा, बडसुरे, बहिखोर, तलाखे, तबोबल, तलासे. (एकूण ४१)

६९) मालुसरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - गोवरकर, गोवार, दिपे, बोडकर, झुडपे, जुरे, तलकुट, बाथळे, डेनारकर, म्हातरमारे, मांगडे, माकोने, मावडे, मातेरे, मनमोडे, मारमारे, सोले, सोनवणे, सोरोटे, हडपी, हळदे, हसनापुरे, हाडे, हवरे, हॅपसे. (एकूण २७)

७०) महाडिक : - सिंहासन साम्राज्य: - चितोड (राजस्थानामधील चित्तोड) आणि बागलकोट, सिंहासन, चिन्ह, घोडा: - भागवा (संत्रा-पिवळा किंवा केशर किंवा हिनु धर्म ध्वज रंग), झेंडावर रुद्र, कुळ देवी (कुलदैवत) : - कात्यायनी, कुळ वस्तु (देवक): - पिंपळ (एक झाड), गुरु: - माल्यवंत रुशी, गोत्र: - डोरीक, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - गवळी, गौरी, घनघोर, घनशाम, घायाळ, धानकर, धवत, धुगुलकर, बांदिवडेकर, माळसाणे, माटेकर, मकुमिया, माकडे, माथणकर, मालेकर, मिसळ, मेटकर, रणसिंग, रणपीस, रणराक्ष्य, रणबोके, रौतराव, सोनार, सोलेव हलमारे, हॅगोने. (एकूण ३२)

७१) म्हांबर: - कुळे, रेखा, आडनाव: - गोखरे, झोडपे, झोटे, झोटिंग, झोदाणे, टापरे, दाते, दानद, धितक, महाकुलकर, मांजरे, मांडवगडे, संतकाके, हडकर, हलकेरे, हट्टे, हंबरडे, हातोळे. (एकूण १९)

७२) मुळेक: - कुळे, रेखा, आडनाव: - गोंड, गोंडचव, गौरकर, घाड्रीगावकर, टांगे, टोंगाळे, तोलमारे, मालोकर, मांगे, मालकुटे, सोनेकर, सोनकर, सोनसरे, हारानबुचाके, हसबब्दा, हरगुडे, हदके, रताळे, दवे, दवग्नी दावेदार, दास, डहाके, हांडे, हॅटॉलेन. (एकूण २६)

७३) मौर्य, मोरे: - वंश: - सोमवंश, सोमवंशी राजा मोरे, शहर: - काश्मिर आणि मौर्यखंडा, साइन: - हिरवा, घोडा: - हिरवा, ध्वजपट्टीवर भगवान हनुमान, कुळ देवता: - गणपती (गणेश), कुळ वस्तु (देवक) : - मयूरची पंख किंवा L 360० दिवे, गुरू: - गौतम, गोत्र: - मोरे, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री कुळ, रेखा, आडनाव: - अवचार, अमाया, अमदाबादकर, अधाचार, अवचरे, अविचरे, कस्तुरे, आगवन, आवळे, आडवळे, इंशूलकर, इस्लामपूरकर, करण, कलशाते, कडूस्कर, कायपते, करनखरे, कागल, काळभोर, केसकर, कांबळे, किर्णे केसकर, केसरी, खावळे, गंडे, गोळे, चर्णे, चत्रे, चिंचधारकर, जितकर, झिंगे, झिरपे, ढोकरे, तांबे, दरेकर, डवलट्राव, दिगंबर, दिव्य, दुडुसकर, देवकर, देवहरे, देवरुख, डोरीक, धीरडे, धुलाप, नवरे, नरनावरे, नागवे, निप्से, निमळे, निमित्तानेरे, पाडवळे, पडिले, बरड, पांगिर, बहादूर, भ्रामचलक, भामटे, भुरके, भैरे, भोपाळ, मंडिकार, मर्देमनुके, म्हसे, मनसवंत, म्हामकमा मेंग, मोरभे, भोकरे, रास्ते, कव, राजे, रावले, राखणे, राजमुंडे, लाल, लेंडपावार, वावडे, वाघुळ, वायाळ, शहा, शिवले, शेळके, साने, सोवळे, सांकशे, वाळू, सोनगिरे, हातणे, हातोरे, हिंगोडे, हुरडे, शहोजोगे, हुद्दार, हुमणे, भुरे, भुमर, भुते. (एकूण १०५)

७४) मोहिते: - गुरू: - गार्गारुषी, कुळ देवी: - खंडेराव, गोत्र: - चव्हाण, सिंहासन: - मंडेसर, चिन्ह: - पांढरा, घोडा: - पांढरा, मंत्र: - गायत्री कुळ, रेखा, आडनाव: - वय, केट, काटकर , कामरे, कुलंगडे, खंडाळे, गंगधंगे, ढेकणे, टाकटे, दिंडुणे, धुंडले, निवडुंग, पाटले, बहाले, बेडिंगे, बोभाटे, भोरे, भालेराव, मराठे, मोहोड, सेनापती, होन. (एकूण २३)

७५) राठोड (राष्ट्रकूट किंवा रोथे): - वंश: - सोमवंश (चंद्र वंश), सोमवंशी राजा राष्ट्रकूट, सिंहासन साम्राज्य: - बांकापूर, मलखेड, सुगंदावती., सिंहासन, चिन्ह, अश्व, छत्र: - लाल रंग, फ्लॅगपोलवर चंद्र, वंश कुळ : - जोगेश्वरी, कुळ वस्तु: - शंख, गुरु: - गर्गाचार्य, मंत्र: - गायत्री, गोत्र: - राठोड, वेद: - यजुर्वेद कुळ, रेखा, आडनाव: - अजिंक्य, अनंगपाल, अवगलपाल, आभोरे, गंडगग्रीर, गंधघोपाल, चांद, चांदकीरन, चांदोल, जगन्निवास, तोडमले, दुटोंडे, दुधभाटे, दुधारे, पंचनन, बागुल, भाले, भोर, मगमल, मराठे, महाराष्ट्रराथ, रायजादे, लहूले, सिनोमोर, दिवाळे, दिधे, दिक्पाळ. (एकूण २९)

७६) राष्ट्रकूट (राठोड किंवा रोथे): - वंश: - सोमवंश (चंद्र वंश), सोमवंशी राजा राष्ट्रकूट, सिंहासन साम्राज्य: - बँकापूर, माळखेड, सुगंदावती., सिंहासन, चिन्ह, अश्व, छत्र: - लाल रंग, फ्लॅगपोलवर चंद्र, वंशाची देवी : - जोगेश्वरी, कुळ वस्तु: - शंख, गुरु: - गर्गाचार्य, मंत्र: - गायत्री, गोत्र: - राठोड, वेद: - यजुर्वेद. कुळे, रेखा, आडनाव: - कांचन, कौरमी, कौतूके, टोपे, द्विखंड, द्विफोड, दुभणे, डाघे, देवभने, देवकाते, महत्तर, मलके, मलिक, मुसमारे, मेहतारे, लम्पीटे, देहंडे, द्वैत, धडसे. (एकूण २१)

७७) राणे: - वंश: - सूर्य (सूर्य किंवा सौर), सूर्यवंशी राजा सुधन्वा, शहर (नगर): - उदिपूर (राजस्थानी राज्यात), सिंहासन (सिंहासन) रंग: - लाल, छत रंग: - लाल, झेंडावर सूर्य, कुळ देवी (कुलदैवत): - महेश्वर, कुळ वस्तु (देवक): - वड किंवा सूर्यकांत, गुरु: - जन्मादग्नि, गोत्र: - राणे, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री कुळ, रेखा, आडनाव: - ईशपूत, चत्रे, चित्तवन, चेंदाणे, चेडू, चौखंडे, चौरले, दुनेदार, दुधे, दुध्र, दुपटे, देवमाया, देशमुख, पाठक, भिंगारे, मांगदरे, मुळे आलियास मुलिक, सिंग सिंगन. (एकूण २१)

७८) राऊ: - कुळे, रेखा, आडनाव: - एसाड्रेंज, गीत, चटके, चावल, चबके, चिंदारकर, बाटे, भिकारी, भल्ला, मालठाणे, मांजरेकर, रत्नाकर, रसाके, रसाले, लोणे, सासरकर. (एकूण १८)

७९) रेणुसे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - अनंगवीर, ओपसे, गौळकर, घोडसे, चावळे, चालख, चालवले, चाळपे, चांदूरकर, चिकटेकर, चोखट, ठाकर, ठाबी, ठक, ठावरे, दुधाडे, देवदे, भैसुर, भिवणकर, मंगळकर, मातले, क्षदंग, शामणे, मोहितकर, मोधेकर, विराज, धर्मरे, धरसोडे, विचारके. (एकूण ३१)

८०) लाड: - वंश: - सोमवंश, सिंहासन: - काठेवाड, कच्चा (गुजराथ), सिंध (आता पाकिस्तानात), सिंहाचा रंग: - पांढरा, छत (छप्पर): - पांढरा रंग, चिन्ह: - पांढरा, घोडा: - पांढरा, फ्लॅगपोल, वंशाची देवी: - भवानी, कुळ वस्तु (देवक): - वसुंद्री वेल, गुरु: - वशिष्ठ, गोत्र: - चव्हाण, वेद: - रुग्वेद, गायत्री मंत्र, कुळ, रेखा, आडनाव: - अवतारिक, इंद्र, इंदिरे, उंबरे, उदार, कर्मठे, कागडे, कुट्टे, गडवे, ग्रीमे, गिजरे, गुज्गुजे, तालोकर, दांडेकर, धानिक, ढवळ, ढसाळ, धिक्त, ढिरे, नरे, नासणे, नागपे, पटेल, धीर, पाटेदार, परभे, पलपटे, पेटेल, पेवे, फाटींग, फणींद्र, फणीवबा, बाकल, बालोद, श्रीभट्ट, महाकुल, मारमारे, मारवाडी, मांडवे, मापर, मावळणे, मनपोरकर, माहूरकर, मसरंग, मोहिले, रेडकर, राऊल, लाताल, लांगोटे, वासु, वालोडे, शेल्की, ससाणे, सुसेर, तीखे, टिटवे, तीर्थराज. (एकूण ६१)

८१) वाघ: - कुळे, रेखा, आडनाव: - इंधे, एधे, जनभूळकर, जेठ, जोगल, जोरे, ढगरे, थेल, थेंबडी, डुम्ने, लुम्बे, टोंबळ, देवी, थापरे, दैत्य, दौड, धस्कट, ढापले, पायसोले, फाटकर, फुंडकर, फोकमारे, वैचित्रे, वैटेज, विदवान, भांबोरकर, भुजले, भोंगाळ, भोंगळे, मिसले, मिमिले, मोन्माल, मोंडेकर अलियासम हलमारे, व वरहाडे, सगम, सावळ, सिरसाळे, थापे, एधाटे. (एकूण ४२)

८२) विचारे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - चोपणे, चौकाणे, चोपदार, चौकीदार, झाले, टोटे, तोडकरी, धटकर, धुधगाव, दोड Alलिस डोडे, धुम्रले, धांदर, पेठाकर, फोले, फौसदार, भुस्काते, मस्पर, मिरजपुरे, मिसार, मोहितकर, मोधेकर, मीन, विराज, धर्मारे, धरसाडे, विचारके, धर्मलकर. (एकूण ३०)

८३) शिलाहार (शेलार, शेलर): - वंश: - ब्रम्ह वंश (याला यदुवंश किंवा हरिवंश देखील म्हणतात), किंगडम: - खारेपटना आणि ठाणे (महाराष्ट्र राज्यातील कोकणात), सिंहासन: - यलो रंग, छत: - पिवळा रंग, चिन्ह: - पिवळा रंग, घोडा: - पिवळा, फ्लॅगपोलवर हनुमान, कुळ देवता (कुलदैवत): - ब्रम्हनाथ, कुळ वस्तु (देवक): - कमळांचे फूल (कमल), गुरु: - भारद्वाज, गोत्र: - चुल्की, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र कुळ, रेखा, आडनाव: - कवीमंदन, करहाडे, काळकठ, काळेकर, कवरे, ढाबदवान, धुडे, नागले, पोळ, पाचपडे, फुंके, फुस्करे, भांड, भगत, म्हात्रे, माबडे, मांगटे, मिरे, बकोडे, विसाई, शिलार, शेडके, शेलके, शेलार, जतन, शेलारे, सोनवणे. (एकूण ३०)

८४) शंखपाल (सकपाळ): - सिंहासन: - माळखेड, सिंहासनाचा रंग लाल, छत रंग: - लाल, चिन्ह रंग: - लाल, घोडा (वरू): - लाल, फ्लेजपॉलवर चंद्र, कुळ देवता: - जोगेश्वरी, कुळ वस्तु (देवता) : - शंखा, गुरु: - गर्गाचार्य, गोत्र: - राठोड, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री कुळ, रेखा, आडनाव: - आमेन, आवरे, आबे, आरगडे, उराडे, कळंबे, चतुर, चतुरंग, चतुरानन, चतुभ्रुज, जोहरी, झुंजार, तातपुते, तोडकर, थुटे, तिथे, डुफर, दोरखंड, नलवंत, पानपटे, पानपटे, पचल, पेच, पोल, फुकट, फोनफारे, डोर्डे, दौलत्राव, धानमोडे, बिरे, भुकणे, मिर्चे, राजहंस, बनवार, वसराज, सरवदे, सखपाल, पोफळे, पोटफोडे, प्याडे, म्हसाणे, मिरजे, पोळ. (एकूण ४४)

८५) शिंदे: - वंश: - शेषवंश (साप किंवा सर्प कुळ), शेषवंशी राजा शिंदा, शहर: - रणथब आणि पत्थकदल, वर्तमान राज्य ग्वाल्हेर, ग्वाल्हेर (मध्यप्रदेशात), सिंहासनाचा रंग: - लाल, छटाचा रंग: - लाल, चिन्ह रंग: - लाल, घोडा: - लाल, साप, झेंडावर सर्प, कुळ देवी: - कालिका देवी, कुळ वस्तु (देवक): - मर्वेल किंवा आगदा, गुरु: - कौंडन्यारुषी, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री, गोत्र: - शिंदे. कुळे, रेखा, आडनाव: - आपटेकर, कुल्हार, कोल्हे, कुर्वसिंदे, जटायु, जाडबुद्धे, जाडे, जयशिंदे, दबले, दार्शशिंदे, नेकुलशिंदे, नेकनमदार, नेभाळे, प्रतापशिंदे, भागलकर, भुरे, भोरे, भेड, मुंग, घाटे, मुके, मुंगेकर, विजयशिंदे, शिश सकलपशिंदे, सीताजशिंदे, भैरवशिंदे, महाकाळशिंदे, मुळशिंदे, मुडे. (एकूण ३२)

८६) शितोळे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - आलाट, कावळकर, जेन, जळमबाकर, जावळकर, दवते, दही, दांडघोर, दौडपुरे, दातारकर, दणी, दवे, दावणे, धांदर, भागडे, भुंवर, भिटे, भुते, मुंजेवार, मुरकुटे, मुरकुंद, माले, रहाणे, लंबट, लाट, आवळे. (एकूण २७)

८७) शिर्के: - सिंहासन शहर: - अहमदाबाद (गुजराथ राज्यात), गुरू: - सौनाल्य, कुळ देवी (कुलदैवत): - महाकाली, सिंहासनावर व चिन्ह: - पांढरा रंग, धम्मपाल कुळातील इतर कुळ. कुळे, रेखा, आडनाव: - अभंग, अंधक, अभुद, कसळे, कल्याणकर, कथवडे, किरंदाते, कोलारे, कंस, कौतुकें, खिलाटे, गाबडे, धोबे, तनवडे, तडे, टप्पट्रे, डुमगे, डुंगरे, बागवान, वाळुंजकर, भोरवकर, भोकले, भोजके, लामले, व्हेन्स, वीरदत्त, सिंवर, संकदम, होमाने, हौसे, साईकर. (एकूण ३२)

८८) साळवे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - जराडे, जांबेकर, जीवधेव्हू, जिवतोडे, जुनारे, जेणेकर, जैनजहागीरदार, बहल, बोरसे, भालतीलक, भुमर, भेडाळकर, मुदवते, मुधे, मुंबारकर, मुरणकर, मुसाले, मुरुक, स्वामीवाह, शालीवाहन, श्रावणे, सातव, साळव. (एकूण २५)

८९) सावंत: - वंश: - ब्रम्ह वंश ऊर्फ यदु वंश उर्फ हरी वंश, राज्य: - माहिनगर व सध्याची सुंदरवाडी उर्फ सावंतवाडी (महाराष्ट्र राज्यातील कोकणात), ट्रोन रंग: - पिवळा, छत रंग: - पिवळा, चिन्ह रंग (निशान) : - पिवळा, घोडा (वरू): - पिवळा, फ्लाफपोलवर हनुमान, कुळ देवता: - ब्रम्हनाथ, कुळ वस्तु (देवक): - कमळांचे फूल (कमल), गुरु: - भारद्वाज, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र कुळे, रेखा.

आडनाव:-

अधिकारी, एसामुलकर, कर्णे, कांबळे, कसले, कथोर, जोमदार, चिन,तेजपुर, वळसे, बहक, बायरा, भोंड, भोगे, महिवार, महाचीन,वंजारे, विसाड, सामंत, सुटुब, सतवत, सातपुते, सुक्तानकर, सपळे. (एकूण २५)

९०) साळुंखे: - वंश: - ब्रम्ह वंश किंवा यदु वंश किंवा हरी वंश, किंडोम: - माहिनगर व अनहिलपूर, सिंहासन: - पिवळा रंग, छत: - पिवळा रंग, चिन्ह (निशान): - पिवळा रंग, घोडा: - पिवळा रंग, हनुमान फ्लॅगपोलवर, कुळातील देवता (कुलदैवत): - ब्रम्हानाथ, कुळ वस्तु (देवक): - कमळांचे फूल (कमल), गुरु: - भारद्वाज, गोत्र: - चुल्की, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - चतुष्पाद गायत्री मंत्र कुळ, रेखा: - अटार्डे, अंबीरव, अधरव, अनेक्रॉ, अंधक, अटकरी, इंगवले, इरनेल, एंडाप, उसटे, औओशद्रव, कल्याणराव, खडरे, गाडगीळ, गुंजाळ, घनलाव, धीरटे, चांदनासव, झाडे, टेकस, दांडे, धाडलग, नवताळे, नवसे, नाबळे, नागेले, पडवळ, पंढरे, पाटणकर, पाटले बन्नर, बर्वे, बिर्जे, बोलावे, रणबावरे, रखणकर, लहाने, लोंढो, वाघमारे, सरकले, सरवरे, साखळे, साबडे, शिरखेरे, सिंहनाडे, शेबाळे, साळुंखे, साळुंखे, सोळुके. (एकूण ६१)

९१) सांबरे: - कुळे, रेखा, आडनाव: - जीकर, सोल, टिकार, होंगे, भागले, भांडारी, भुसार, भोंगल, भोंगडे, भोबडे, भोजे, राजरोश, रायगणे, रायबल, सासन, सांबरे, सोनगर, सनसुने, सोराखे, सोनकर, हम्बेरा, हरपाल. (एकूण २३)

९२) शिसोदे: - राज्य: - उदिपूर (राजस्थानी राज्य), सिंहासन: - भग्वे (नारंगी-पिवळा किंवा केशर किंवा हिनु धर्म ध्वज रंग) रंग, छत: - भागवा, चिन्ह (निशान): - भागवा रंग, घोडा: - भग्वा, रुद्र फ्लॅगपोलवर, कुळ देवता (कुलदैवत): - महादेव (शंकर, शिव), कुळ वस्तु (देवक): - पाच पाने (पंचपल्लव), गुरु: - कौशिकृशे, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - गुहिलोद, गुहेत, चौधरी, जिस्कर, जोशी, बडेकर, बोध, भोजवे, भोंगडे, सेल, सारक, सेडवळ, हडाप, हजारे, भेटाऊ. (एकूण १६)

अतिरिक्त: - भोसले, साळव (साळवे किंवा साळवी), अपराधे, भाऊवर, जोशी, सेदवल, सेल, चौधरे.

९३) सुर्वे: - सिंहासन साम्राज्य: - अयोध्या (उत्तरप्रदेशात), सिंहासन, छत, चिन्ह: - दोन रंग (लाल आणि पांढरा), घोडा (वरू): - पांढरा, कुळ देवता: - प्रभाकर, कुळ वस्तु (देवक): - पंचपाल (पाच लीव), गुरु: - वशिष्ठ, गोत्र: - कलमुख, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र. कुळे, रेखा, आडनाव: - अंतर्गत, कर्पे, कर्णे, कुर्हेडे, कुंवर, खार्ता, खर्डे, गावसे, सूर्य,गावंधल, गिरगुटे, घाड, घोडे, घाणे, घिरटे, दामबीर, दिगणे, डोईफोडे, ढोणे, ढेरे, तलवटे, नाईक, नाके, नाकेदार, पुणे, फाकणे, फाळकर, भांडवलकर, मुळे, मोने, राजवाडे, रासणे, रावळ, रेडे, लालाटे, लालीटे, लाफंगे, लाटके, लहुडकर, वाजे, वाजरे, वाळके, विंचूरकर, विल्हले, शेंडे, शितोळे, सुर्वे, सराटे, सरदे, सबणे, संसाणे, सावटोरे, सिंगार, सिरसाळे, सिरसाठ, सोटे, सर्ज, सोनणे, हकीम, साबातकर. (एकूण ६३)

९४) हंडे: - कुळे, रेखा, आडनाव: -टोपे, तोलभैरव, टेंबट्टे, थावरी, थेंगणे, दलपती, दाबोल्या, दलाप, धावद, लोहोकंडे, वैराल, वेंगुर्लेकर, शास्ने, शहाणे, सतगे, सपाटे, समक, लोहारे, वैखरे. (एकूण २०)

९५) हरफेल: - कुळे, रेखा, आडनाव: -झुंबरे, देवस्कर, डापसे, दुर्ग, दुगणे, देवतोले, दावटोले, धवस, धवकर, लाहुल, लोटणकर, वेरुळकर, वेसंगे, शहापुरे, सोमवंशी, सुकशेन, सोनगीरे, हुसंगाबेगे, दुधाणे. (एकूण २०)

९६) शिरसागर, (क्षीरसागर, शीरसागर): -वंश: - सूर्य वंश, सौर कुळ, सिंहासन साम्राज्य: - अयोध्या (उत्तरप्रदेश राज्यात, रंजनमभूमि), सिंहासन: - दोन रंग (लाल आणि पांढरा), छत आणि चिन्ह: - दोन रंग, ध्वजभुजावर चंद्र, कुळ देवता (कुलदैवत) : - प्रभाकर, कुळ वस्तु (देवक): - पंचपल्लव (पाच लीव), गुरु: - वसिष्ठ, गोत्र: - कलमुख, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र.

कुळे, रेखा, आडनाव: -

अवचारे, अवतार, काळमुख, काकडे, कर्मखे, कर्ठे, कडेरे, कर्ममुख, कानोळे, करुळ, किकाते, कुबेर, केसकर, खुळे, देव, गोडवे, गाडगे, घोडके, घोडचले, चांदे, चकके, जारी, झुंजारराव, ढोरे, धायटे, नाडे, नवधे, नाचे, परवले, पोळु, फरते, फाटे, फुक्ते, बागरुळ, भांडोलकर, भोपे, भांबुर्डे, भोय, मालगुंज, माडे, म्हसाळे, म्हसवडकर, रणछोट, रणगगुरे, रणधीर, रणवे, राचे, लोखंडे, वानखेडे, वेल्णे, वेलुंके, वडड, वांझोल, वासंदे, शेळवाड, शार्दुल, शितोळे, सारग, साटम, साडे, सुरे, सुरगाठे, सूर्यवंशी, हाके, शिरसागर, क्षतिया. (एकूण ६८)

सुद्रिक

आडनाव किंवा कुळ ३,४८४ अद्याप ज्ञात आहेत.

मुख्य कुळांचे पर्यायी आडनाव:

१) गंगनाईक: - वंश: - सोमवंश, सिंहासन: - म्हसूर (म्हैसूर) (कर्नाटक राज्य), सिंहाचा रंग: - लाल, छत रंग: - लाल, चिन्ह रंग: - लाल, घोडा (वरू): - लाल, चंद्र (चंद्र) फ्लॅगपोल, कूळ देवता: - भैरव, कुळ वस्तु (देवक): - तलवार किंवा पाच रजेची धार (आंबा, जनभूळ, वड, दरुचिंक, सदाद), गुरु: - वसिष्ठ, गोत्र: - गंगनाईक, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री.

२) धामपाल (अहीर): - सोमवंशी राजा धापाळ, शहर (नगर): - कल्याण, चिन्ह रंग: - पिवळा, छत (चत्रा) रंग: - पिवळा, सिंहासन: - पिवळा, घोडा: - पिवळा, रुद्र फ्लॅगपोलवर, कुळातील देव ( कुलदैवत): - ज्योतिबा, कुळ वस्तु (देवक): - उंबर, आंबा किंवा कळंब, गुरु: - अत्रिमुनि, मंत्र: - गायत्री, गोत्र: - धामपाल, वेद: - यजुर्वेद, रेखा, कुळ: - जाधव, यादव, शिर्के, फाळके, ढेकले, माधव, अभंग, आधाक, भोजके, रुमाले, अब्रूद, आवारे, वरदंत, डांगे, खिलेट, डुमगे, विरदत्त, कौतूके, कोलारे, कसळे, तडे, तनाववडे, गावड (गावडे), कल्याणकर , ढोमरे, कठावडे, सुसेन, बावनसे, होनमाने, डंगे.

३) हारू: - वंश: - ब्रम्ह वंश, ब्रम्हा वंशी राजा हरू, शहर: - जयपूर (राजस्थानी राज्यात), सिंहासन: - पिवळा रंग, चिन्ह: - पिवळा रंग, घोडा: - पांढरा रंग, फालागोपळावरील चंद्र, कुळ देवी: - भवानी, कुळ वस्तु (देवक): - पंचपल्लव (पाच पाने), किंवा कळंब, गुरु: - वरुणुषी, गोत्र: - हारू, वेद: - ऋग्वेद.

४) प्रॉक्टॅट: - वंश: - सूर्य वंश, सूर्य वंशी राजा प्रॉक्टॅट, शहर: - भरतपूर (हरियाना राज्यामध्ये - भरतपुर), सिंहासन: - हिरवा, छत: - हिरवा, चिन्ह: - हिरवा, घोडा: - लाल, झेंडावर चंद्र, कुळ देवी: - भवानी, कुळ वस्तु: - पंचपल्लव, गुरु: - अंगिरारूशी, गोत्र: - प्रॉक्टॅट.

५) डेरिक (डेरिक): - वंश: - ब्रम्ह वंश, ब्रम्हवंशी राजा डेरिक, शहर: - चितोड किंवा चित्तौड (राजस्थानी राज्यात), सिंहासन :-( संत्रा-पिवळा किंवा केशर किंवा हिनु धर्म ध्वज रंग), छत :-( संत्रा- पिवळा किंवा केशर किंवा हिनू ध्वज ध्वज रंग), साइन :-( संत्रा-पिवळा किंवा केशर किंवा हिनू धर्म ध्वज रंग), घोडा :-( संत्रा-पिवळा किंवा केशर किंवा हिनू धर्म ध्वज रंग), फ्लॅगपॉलवर रॉडरा, कुळ वस्तु: - पंचपल्लव, गुरु: - कौशिकृषि, गोत्र डोरीक, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र

६) कलमुख: - वंश: - सूर्य वंश, शहर (नगर): - आयुधपट्टन (उत्तरप्रदेशातील अयाध्या), सिंहासन: - दोन रंग (लाल आणि पांढरा), छत आणि चिन्ह: - दोन रंग, घोडा: - पांढरा, ध्वजपटल वर चंद्र, कुळ देवता (कुलदैवत): - प्रभाकर, कुळ वस्तु (देवक): - पंचपल्लव (पाच लीव), सूर्यकांत, उंबर, कळंब, गुरु: - वसिष्ठ, गोत्र: - कलमुख, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र

७) धितक: - वंश: - सूर्यवंश, सूर्यवंशी राजा धितक, शहर (नगर): - कानोज (उत्तरप्रदेशातील कन्नोज)), सिंहासन: - भगावा (संत्रा-पिवळा किंवा केशर किंवा हिनु धर्म ध्वज रंग), छत्र आणि चिन्ह: - भगवा ( केशरी- पिवळा किंवा केशर किंवा हिनु धर्म ध्वज रंग), घोडा: - पांढरा, फ्लॅगपोलवर सूर्य, कुळ देवी: - भवानी, कुळ वस्तु (देवक): - कळंब, गुरु: - अगस्ती, गोत्र: - धितक, वेद: - यजुर्वेद , मंत्र: - गायत्री मंत्र

८) चुल्की: - वंश: - ब्रह्म वंश, भ्रामवंशी राजा चुल्की, शहर: - माहिकावाटी, चिन्ह (निशान) रंग: - पिवळा, छत: - पिवळा, सिंहासन: - पिवळा, घोडा: - पिवळा, हनुमान ध्वजपात्र, कुळातील देवता (कुलदैवत) ): - ब्रम्हानाथ, कुळ वस्तु (देवक): _कमल (कमळाचे फूल), शंख, शमी, कळंब, गुरु: - भारद्वाज, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री, गोत्र: - चुल्की.

९) कलचुरी (कचरे): - सिंहासन: - तेऊर, सिंहासन: - दोन रंग (लाल व पिवळे), छत आणि चिन्ह: - दोन रंग, घोडा: - पांढरा, कुळ देवता (कुलदैवत): - ब्रम्हानाथ, कुळ वस्तु (देवक): - भारद्वाज पक्ष्याच्या विंग, गुरू: - कपिलृषी, गोत्र: - कलचुरी, मंत्र: - गायत्रीमंत्र.

१०) वाघळे: - सिंहासन: - भावनगर (गुजराथ राज्यात), सिंहासन, चिन्ह, घोडा, छत: - पिवळा रंग, फ्लॅगपोल वर चंद्र, कुळ देवी: - जोगेश्वरी, कुळ वस्तु (देवक): - उंबर (एक झाड), गोत्र: - धंपाल, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - पंचश्री.

११) गावसे (गवस, गवस): - सिंहासन साम्राज्य: - अयोध्या (उत्तरप्रदेशात), सिंहासन, छत, चिन्ह: - दोन रंग, कुळ देवता: - प्रभाकर, कुळ वस्तु (देवक): - पंचपल्लव (पाच पाने), गुरु: - भारद्वाजा, गोत्र: - कलमुख, वेद: - यजुर्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र

१२) घोरपडे: - सिंहासन साम्राज्य: - पैठण (औरंगाबाद शहराजवळील महाराष्ट्र राज्यात), सिंहासन, चिन्ह, छत, घोडा: - भगावा (संत्रा-पिवळा किंवा केशर किंवा हिनू धर्म ध्वज रंग), फ्लॅगपोलवरील रुद्र, कुळ देवता: - कंदेरव , कुळ वस्तु: - रुई, गुरु: - वसिष्ठ, गोत्र: - डोरीक, वेद: - रुग्वेद, मंत्र: - गायत्री मंत्र.

टिप्पण्या

लोकप्रिय पोस्ट